Information vid skolstart

Information at the start of the new school year. The following information is the content of the Power Point presentation from the parental meeting the 6th and 8th og September 2022.

In the right sidebar you can chose what language you want to read the content in.

Slide 1. Way of communication

Schoolity

Meddelande, mail, SMS (därför är det mycket viktigt att ni uppdaterar era mobilnr och mailadresser i Schoolity)

Schema och ämnesytor

Inlämning / examinationer (urkund)

Introduktionsfilm

Anmäl er här till web-kurs i Schoolity – hålls 13/9 kl 18:00-ca 20:00

Heddawisingskolan.com

Introduktionsfilm

Digitala läromedel – Gleerups, Binogi.se (tidigare Studi.se), mfl.Hemsida

Slide 2. Absence and days of from school

Hur vi ser på frånvaro och ledigheter under skolåret

Att närvaro i skolan är viktig säger sig självt för både studieresultat och för det sociala sammanhanget. Men trots detta måste vi oförtrutet arbeta vidare med detta på alla sätt. Det gäller skolk, återkommande sjukfrånvaro och längre ledigheter.

    Vår inställning är generellt att frånvaro ska undvikas i alla lägen. Det gäller även beviljade ledigheter. Ibland kan dock dessa vara motiverade, men inget vi på skolan ska och bör ta ansvar för. Om en vårdnadshavare väljer väljer att ta sina barn på semester för att det är billigare utanför loven, eller att vårdnadshavaren inte kunde få semester som passade, etc. så bör det ske på förälderns ansvar – inte skolans. Därför beviljas ledigheter på mer än 5 dagar (10 dagar på läsåret) mycket sällan och då endast vid särskilda skäl. Att man sedan som vårdnadshavare väljer att ta ledigt och att det då sker i dialog med skolan har vi på skolan inga problem med så länge eleven klarar skolgången och att vårdnadshavare och elev förstår att det ligger på familjens ansvar att ta igen det man missar. Det innebär att frånvaron registreras som ogiltig.

Hur vi jobbar med skolk och återkommande sjukfrånvaro.

Vi följer en rutin som bygger på att undervisande lärare/assistenter registrerar elevnärvaron och att vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro – båda görs i Schoolity.

Vid hög sjukfrånvaro eller skolk så följer vi kommunens gemensamma rutin – läs till höger – klicka på diagrammet för att förstora.

Slide 3. Student support organisation and student health team (EHT)

Vår stödorganisation består av flera olika delar

 • EHT – elevhälsoteam
 • Skolsköterska
 • Kurator
 • Speciallärare/specialpedagog
 • SYV – studie- och yrkesvägledare
 • Fritidsledare
 • Skolledning
 • Mentorer och resurser (lärar- och elevassistenter)

CEHT – Centrala elevhälsoteamet

 • Specialpedagoger / speciallärare
 • Skolläkare
 • Skolpsykologer
 • IT-pedagoger
 • Samt alla skolsköterskor och kuratorer i kommunen.

Läs mer om Heddas elevhälsa genom att klicka här (bland annat finns kontaktuppgifter här)

 • Läxläsning – erbjuds alla frivilligt på torsdag eftermiddag – syns på allas scheman.
 • Riktat stöd – Varje onsdagsmorgon – 08:00-08:50 finns möjlighet att få stöd i Sv, Ma, Eng – samt i vissa fall i No och So, så kallat ”riktat stöd”. Vissa elever har denna tid obligatoriskt på sina scheman – men den är öppen för alla och syns på allas scheman.

Slide 4. International projects

Erasmus+

Skolan är sedan drygt ett år Erasmus+ackreditering –  det innebär att vi har blivit betrodda att göra aktiviteter / mobiliteter under 7 år framåt utan omfattande ansökningsförfarande.

Vi arbetar med 5 olika mål i 7 år för detta:

 1. Högre grad av integration och inkludering för ökad lust och motivation hos alla elever.
 2. Höja kvalitén på språkundervisningen och förbättra språk- och kunskapsutvecklingen hos eleverna.
 3. Att digital teknik tillför kvalitet i lärandet och undervisningen.
 4. Färre individuella anpassningar och istället utveckla metoder som når alla elever.
 5. Att vi agerar mer miljömässigt och socialt hållbart på skolan. Arbete och undervisning kring hållbar utveckling går från teoretisk kunskap till mer praktiskt agerande.

Slide 5. Information about school/student computers

Undervisningen på skolan bygger på att eleverna har tillgång till en dator dagligen. Det betyder inte att den används i all undervisning hela tiden – men att den är en del av skolarbetet och förväntas vara det. Det innebär följande:

 • Att eleven följer det som kommits överens om i ansvarskontraktet för elevdatorn.
 • Att eleven ska förvänta sig att alla lärare använder de digitala informationskanaler vi använder.
 • Att ni som vårdnadshavare stöttar eleven i de ordningsregler som gäller för datorn – främst att datorn är med och laddad i skolan och att den i skolan används till skolarbete.
 • Att eleverna är delaktiga i och tar del av de genomgångar kring IT / datoranvänding som hålls varje läsårsstart samt att de tar till sig den information som kommer ut via våra digitala kanaler – främst Schoolity.

Hur ser datorparken ut läsåret 22/23?

 • Från och med iår har alla elever på Hedda Cromebooks (för dig som inte vet vad en Chromebook är kolla här vi lagrar dock i Microsoft ”One drive” inte i ”Google drive”)
 • Skillnaden är mkt liten från en PC för eleverna och skolan eftersom Schoolity, Gleerups, Studi.se, Office365 (Word, Excel, PowerPoint, etc) – allt körs i molnet.

Slide 6. Information about student lockers and indoor shoes

Alla elever på skolan får ett elevskåp och ett skoskåp. Skoskåpen delas ut inne höstlovet. Följande gäller för dessa:

 • Eleverna har ansvar för sina nycklar. Om man tappar bort dem kostar det (självkostnadspris) 150 kr att beställa en ny. Det gör man genom Anders Broman i skolans café.
 • Skåpen ska vara låsta – som elev ansvarar man för sina saker och skolan förser eleverna med skåp för att kunna förvara dem tryggt.
 • Från skolstart i aug fram till höstlovet får man ha sina uteskor inne. Därefter är det inneskor som gäller i hela skolan fram till påsklovet. Därefter får man ha sina uteskor inne igen.

Slide 7. The traffic situation outside school

Majoriteten av alla våra elever passerar på Gånsviksvägen och över övergångsstället in eller utifrån skolgården. Vi ser dock alltför ofta att föräldrar stannar och lämnar av sina barn i korsningen vid våd infart, på övergångsstället eller på trottoaren – det blockerar både trafiken och försämrar synfältet för övriga trafikanter. Vi har haft trafikolyckor vid övergångsstället och uppmanar alla föräldrar att inte stanna så de blockerar trafiken. Kör istället in på skolans parkering eller vid infarten mot kyrkogården när ni ska släppa av er barn.

Slide 8. The school council meeting

 • Under året kommer klassrepresentanter att bjudas in till skolråd. Då träffas vi för att prata om skolan ut ett elev-föräldra-skola-perspektiv. Se info via Schoolity – agenda skickas ut några dagar i förväg.
 • Anmäl ert intresse för att vara klassrepresentant till ert barns mentor – de kommer att gå ut med info om detta.

Slide 9. School values and vision

Vision: Hedda Wisingskolan är början på något stort – en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande.

 • Vår skola är en trygg och tillåtande miljö där kreativitet, arbetsglädje och framåtanda är självklarheter, av det mår vi bra.
 • Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga krav går hand i hand med egen utveckling och ansvar.
 • I vår skola sker lärandet för alla – oavsett vilka förutsättningar man har – genom samarbete i en gemenskap når vi längre.

Vår Värdegrund beskrivs och ligger i linje de beteenden vi bedömt som är viktiga för att vi ska nå vår vision och ligger i linje med kommunens långsiktiga mål för skolan i Härnösand: En god miljö för utveckling och lärande

Läs mer om vår vision, värdegrund och våra mål och indikatorer här.

Slide 10 School rules

För att vi alla i skolan ska kunna veta vad vi ska förvänta oss av varandra så finns vår värdegrund – den ligger till grund för vad vi tycker är okej och inte okej i skolan – det bildar vårt förväntansdokument. Det är indelat i fem delar:

 • Vad som förväntas av alla i skolan
 • Vad som förväntas av dig som elev
 • Vad vi förväntar vi oss av alla vuxna i skolan
 • Vad vi i skolan förväntar oss av dig som vårdnadshavare

Konsekvenstrappa – vad händer om jag inte håller mig till vad som förväntas av mig som elev.

Förväntansdokumentet går igenom en revidering varje hösttermin efter att elevrådet och alla klasser har fått lämna åsikter om innehåll och hur det är utformat. Innan revideringen för läsåret 22/23 ser det ut så här – klicka här.

Slide 11. Information to year 7

Det mesta är ju nytt för er vårdnadshavare (och elever) i åk 7 men mycket är ju generell information som gäller alla elever på skolan. Här nedan kommer dock några punkter som kan vara bra att vet för just er:

Första mötet med er föräldrar och mentorer blir ett så kallat ”lära-känna-samtal” istället för ett utvecklingssamtal. De samtalen kommer att påbörjas redan tredje veckan i september. Ni kommer att bli kallade av respektive mentor. Under vårterminen blir ni kallade till ordinarie utvecklingssamtal.

Runt höstlovet kommer ni emellertid kunna se en prognos för hur det går i respektive ämne via ämnesytorna i Schoolity (se till höger). Det blir inga betyg, men det blir ett omdöme i 4 olika steg:

 • Når inte målen
 • Når målen med stöd
 • Når precis målen
 • Når målen med marginal

Alla 7:or och 8:or praktiserar några dagar var i skolans café. Anders Broman kommer att informera mentorer löpande om detta vilka elever det berör.

Modersmålsundervising kommer att hållas på Wendela Hellmansskolan under hösten och på Hedda under våren – arabiska hålls på båda skolorna hela året. Undervisningen sker på tisdagar.

Slide 12. Information to year 8

Det är inte så mycket information som endast rör åk 8 men ett par punkter bör nog tas upp enskilt för er.

Åk 8 har PRAO under vårterminen v16 (klass A+B) och v21 (klass C+D). Mer info om detta då det närmar sig.

SYV (Studie- och yrkesvägledare) har stående informationspunkter och aktiviteter inplanerade för åk 8-eleverna varje år. Mer info om detta kommer att komma ut via Schoolity direkt från SYV, Malin Lindström.

Från och mer i år kommer alla elever i åk 8 på Hedda och Wendela att jobba med aktiviteter som främja reflektion och ökar deras kunskap om psykisk hälsa. Programmet kallas YAM (Youth Aware Of Mental Health) och mer information kommer om detta kommer att komma via Schoolity / mail.

Höstens utvecklingssamtal kommer att hållas kring höstlovet och i samband med dessa kommer även prognoser/omdömen ut via Schoolity från respektive ämneslärare.

Slide 13. Information to year 9

Det är inte så mycket information som endast rör åk 8 men ett par punkter bör nog tas upp enskilt för er.

Åk 9 har PRAO i höst 3-7/10 (v40). SYV –  Malin Lindström kommer att komma med mer information om detta via Schoolity/mail

All info kring gymnasievalet kommer att nå er vårdnadshavare i samma stund som eleverna via Schoolity. Någon slags  gymnasiemässa för att informera om olika program kommer att hållas.

Höstens utvecklingssamtal kommer att hållas kring höstlovet och i samband med dessa kommer även prognoser/omdömen ut via Schoolity från respektive ämneslärare.

Efter jul kommer planeringen inför avslutningsfesten för åk 9 att påbörjas. Mer info om det kommer.

Slide 14. Questions

Om ni har några frågor som inte besvaras av den här presentationen så kan ni ställa dem genom att klicka på länken här och skriva frågorna i webbformuläret.

Vi kommer att sammanställa de vanligaste frågorna (inkl svar från oss) som kommer in de första två veckorna efter att presentationen skickats ut. Svaren kommer att publiceras här och ett meddelande om uppdatering kommer ut via Schoolity.