Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare i åk 9

Skolinspektionen

Ett stort antal vårdnadshavare för elever i åk 9 i Sverige har av Skolinspektionen blivit utvalda att delta i årets skolenkät. I mail och meddelande via Schoolity finns bifogad fil med inloggningsuppgifter (samma för alla föräldrar i åk 9). Följ instruktionerna i den bifogade filen. Vi är mycket tacksamma för er medverkan och era svar. Vill man läsa mer om enkäten kan man läsa på Skolinspektionens hemsida: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn–granskning/Regelbunden-tillsyn/Planering-och-genomforande/Enkater-infor-skolbesok/Om-Skolenkaten/
 
For information in other languages – read in attached file i mail / message i Schoolity.
 
mvh Erik Juntikka, rektor Hedda Wisisngskolan

Skolråd 17/10

41D41C49-9AD1-47AA-BEC3-CFE7814FBC59

Vi ber om ursäkt om det rått viss otydlighet kring när första skolrådet ska vara. Nu är det i alla fall spikat – onsdag 17/10 kl 18:00 – ca 20:00.

Förslag till agenda

 • Lärare och skolledning beskriver läget på skolan idag.
  • Reflektion/återkoppling från föräldrar
 • Nya upplägg kring skolstart och de första veckorna.
 • Stramare policy kring ledigheter.
 • Resursernas nya uppdrag och en första uppföljning.
 • Rekrytering och personalsituation.
 • Lärportal och digitala läromedel (Schoolity och Gleerups).
 • Övriga frågor.

Ledigheter utanför loven

Ledighet

Trots den fantastiska sommar som passerat så kan det vara lockande med lite extra ledighet nu när höstmörkret lägrar sig och vintern är på väg. Vi ser dock att sambandet mellan elevers studieresultat och närvaro i skolan är helt avgörande (denna koppling lyfter även skolverket i sina allmänna råd: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2846 )

Alla elever har dessutom drygt 16 veckors ledighet under året där vi förordar att resp. familj planerar in resor och aktiviteter som kräver ledighet. Därför kommer vi i fortsättningen att vara mer restriktiva vad gäller beviljandet av ledighet. Skolverket säger följande om möjligheten att beviljas ledighet utöver loven:

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som det normalt bör tas hänsyn till är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Källa: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/franvaro-och-ledighet-i-skolan 

Detta innebär att även om undervisande lärare bedömer att en elev riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen kommer ledighet inte att beviljas.

Vi har bestämt att mentor har möjlighet att bevilja ledigt upp till 5 skoldagar, övriga beslut går till skolledningen.

Riktat stöd i Matematik, Svenska, Engelska och Svenska som andraspråk

Stödundervisning

Stöd och anpassningar ska främst ske under lektionstid inom ramen för den schemalagda undervisningen. Ibland räcker dock inte detta.

Från och med måndag v.40 så övergår åk 7s extra-Ma, åk 8s formellt skrivande och åk 9s framtidsplanering över i det vi kallar ”Riktat stöd”. Det innebär att sista passet på måndagar och första passet på onsdagar övergår till stöd i Ma, Sv, Eng och SvA – obligatoriskt för alla elever som har det på sitt schema eller frivilligt från gång till gång för de elever som känner att de behöver det (för de senare syns dessa pass inte på schemat dessa dagar). Dessa ämnen är de som kallas ”Kärnämnen” – i vilka man måste ha minst betyget E för att vara behörig till gymnasiet.

Man får ”Riktat stöd” obligatoriskt på sitt schema utifrån följande kriterier:

 • För åk 7-9 – Betyg från föregående termin / läsår. Om man har fått F i betyg i något eller några av nämnda betyg föregående termin, eller om undervisande lärare bedömt att men endast klarat betyg genom tidigare stöd.
 • För åk 7 – resultat på nationella prov i åk 6. Om man inte klarat minst E på de nationella proven i åk 6 i nämnda ämnen.
 • För åk 7 – resultat på screening. Under de första veckorna efter skolstart så har alla elever i åk 7 screenats i Ma, Sv och Eng. Om dessa screeningtest påvisar att en elev har områden i resp ämne som behöver utvecklas mer för att klara undervisningen i åk 7-9.

”Riktat stöd” är det många elever som har och det är något som kan tas bort som obligatoriskt stöd om undervisande lärare ser en positiv utveckling i ämnet. ”Riktat stöd” kan man ha en eller två ggr/v och man kan ha det i ett eller flera av de fyra ämnena – Ma, Sv, Eng, SvA – det kan dessutom variera under läsåret. Ansvarig undervisande lärare i respektive ämne bedömer om stödet ska vara obligatoriskt.

Som vårdnadshavare kan man självfallet höra av sig till mentor och be om att det riktade stödet tas bort som obligatorisk aktivitet på schemat. Man bör dock vara medveten om att ”Riktat stöd” är den första stödinsatsen i form av ökad undervisning i kärnämnena som planeras in om vi på skolan märker att en elev riskerar att inte nä målen.

Vi ser de största stödbehoven i matematik

I matematik har vi redan från start ökat närvaron av behöriga lärare i undervisningen genom att 33% av undervisningen är man två lärare i klassrummet (i alla årskurser). Vi har dessutom, för första gången det här läsåret, givit alla elever i åk 7 ytterligare 2 pass i matematik de första fem veckorna av terminen. Allt detta för att vi ser att den absoluta merparten av de stödbehov vi ser finns i matematik.

Nya rutiner – viktigt att logga in på Schoolity och uppdatera kontaktuppgifter

Närvaro och frånvaro

Från och med månadsskiftet september/oktober så har skolan en uppdaterad närvarorutin samt börjar använda en automatisk meddelandefunktion för hög ogiltig frånvaro. Om en elevs ogiltiga frånvaro är 5% eller högre kommer en frånvarorapport att genereras automatiskt och skickas hem till elev och vårdnadshavare via mail.

Så snart en elev inte är på plats på skolan så skickas ett SMS till det mobilnr som vårdnadshavaren har uppgivit i Schoolity.

Därför är det viktigt att man som förälder har loggat in i Schoolity och att alla kontaktuppgifter stämmer.

Läs mer om våra rutiner här:

Rutin för hantering av hög frånvaro

Brev som bifogas till den automatiskt genererade frånvarorapporten som skickas via mail

Skolkör startas nu på Hedda Wising

Skolkör

Nu startar vi upp Hedda Wisingskolans skolkör – för alla elever i åk 7-9. Om du vill vara med och ha kul med musik och sång tillsammans  – oavsett klass eller årskurs – anmäl dig till skolkören!! Skolkören kommer att ligga på riktat stöd-tiden på måndagar och börja v.40. Om du anmäler dig här via länken kommer du att bli kallad till körövningar via ditt schema i Schoolity.

Klicka här för att anmäla dig.

Farlig lek med inspiration från sociala medier

Hyperventilera

Hej alla elever och föräldrar,

Det verkar pågå en ny lek/grej som eleverna pratar om och som vi misstänker vissa kanske testar. Den verkar vara en film som finns i sociala medier som går runt och triggar eleverna. Det går ut på att man ska hyperventilera en stund och sedan hårt/snabbt blåsa ut all luft ur lungorna – med risk för att man svimmar.

Kan vara farligt att hålla på med den här typen av lek. Ni borde prata med varandra därhemma om den här typen av lekar och vilka risker det kan innebära. I USA har liknande lekar lett till flera dödsfall.

Vi håller uppsikt på skolan och tar upp det på mentorstid eller annat passande tillfälle.

mvh Erik Juntikka, rektor