Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare i åk 9

Skolinspektionen

Ett stort antal vårdnadshavare för elever i åk 9 i Sverige har av Skolinspektionen blivit utvalda att delta i årets skolenkät. I mail och meddelande via Schoolity finns bifogad fil med inloggningsuppgifter (samma för alla föräldrar i åk 9). Följ instruktionerna i den bifogade filen. Vi är mycket tacksamma för er medverkan och era svar. Vill man läsa mer om enkäten kan man läsa på Skolinspektionens hemsida: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn–granskning/Regelbunden-tillsyn/Planering-och-genomforande/Enkater-infor-skolbesok/Om-Skolenkaten/
 
For information in other languages – read in attached file i mail / message i Schoolity.
 
mvh Erik Juntikka, rektor Hedda Wisisngskolan

Skolråd 17/10

41D41C49-9AD1-47AA-BEC3-CFE7814FBC59

Vi ber om ursäkt om det rått viss otydlighet kring när första skolrådet ska vara. Nu är det i alla fall spikat – onsdag 17/10 kl 18:00 – ca 20:00.

Förslag till agenda

  • Lärare och skolledning beskriver läget på skolan idag.
    • Reflektion/återkoppling från föräldrar
  • Nya upplägg kring skolstart och de första veckorna.
  • Stramare policy kring ledigheter.
  • Resursernas nya uppdrag och en första uppföljning.
  • Rekrytering och personalsituation.
  • Lärportal och digitala läromedel (Schoolity och Gleerups).
  • Övriga frågor.

Ledigheter utanför loven

Ledighet

Trots den fantastiska sommar som passerat så kan det vara lockande med lite extra ledighet nu när höstmörkret lägrar sig och vintern är på väg. Vi ser dock att sambandet mellan elevers studieresultat och närvaro i skolan är helt avgörande (denna koppling lyfter även skolverket i sina allmänna råd: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2846 )

Alla elever har dessutom drygt 16 veckors ledighet under året där vi förordar att resp. familj planerar in resor och aktiviteter som kräver ledighet. Därför kommer vi i fortsättningen att vara mer restriktiva vad gäller beviljandet av ledighet. Skolverket säger följande om möjligheten att beviljas ledighet utöver loven:

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som det normalt bör tas hänsyn till är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Källa: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/franvaro-och-ledighet-i-skolan 

Detta innebär att även om undervisande lärare bedömer att en elev riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen kommer ledighet inte att beviljas.

Vi har bestämt att mentor har möjlighet att bevilja ledigt upp till 5 skoldagar, övriga beslut går till skolledningen.