Riktat stöd i Matematik, Svenska, Engelska och Svenska som andraspråk

Stödundervisning

Stöd och anpassningar ska främst ske under lektionstid inom ramen för den schemalagda undervisningen. Ibland räcker dock inte detta.

Från och med måndag v.40 så övergår åk 7s extra-Ma, åk 8s formellt skrivande och åk 9s framtidsplanering över i det vi kallar ”Riktat stöd”. Det innebär att sista passet på måndagar och första passet på onsdagar övergår till stöd i Ma, Sv, Eng och SvA – obligatoriskt för alla elever som har det på sitt schema eller frivilligt från gång till gång för de elever som känner att de behöver det (för de senare syns dessa pass inte på schemat dessa dagar). Dessa ämnen är de som kallas ”Kärnämnen” – i vilka man måste ha minst betyget E för att vara behörig till gymnasiet.

Man får ”Riktat stöd” obligatoriskt på sitt schema utifrån följande kriterier:

  • För åk 7-9 – Betyg från föregående termin / läsår. Om man har fått F i betyg i något eller några av nämnda betyg föregående termin, eller om undervisande lärare bedömt att men endast klarat betyg genom tidigare stöd.
  • För åk 7 – resultat på nationella prov i åk 6. Om man inte klarat minst E på de nationella proven i åk 6 i nämnda ämnen.
  • För åk 7 – resultat på screening. Under de första veckorna efter skolstart så har alla elever i åk 7 screenats i Ma, Sv och Eng. Om dessa screeningtest påvisar att en elev har områden i resp ämne som behöver utvecklas mer för att klara undervisningen i åk 7-9.

”Riktat stöd” är det många elever som har och det är något som kan tas bort som obligatoriskt stöd om undervisande lärare ser en positiv utveckling i ämnet. ”Riktat stöd” kan man ha en eller två ggr/v och man kan ha det i ett eller flera av de fyra ämnena – Ma, Sv, Eng, SvA – det kan dessutom variera under läsåret. Ansvarig undervisande lärare i respektive ämne bedömer om stödet ska vara obligatoriskt.

Som vårdnadshavare kan man självfallet höra av sig till mentor och be om att det riktade stödet tas bort som obligatorisk aktivitet på schemat. Man bör dock vara medveten om att ”Riktat stöd” är den första stödinsatsen i form av ökad undervisning i kärnämnena som planeras in om vi på skolan märker att en elev riskerar att inte nä målen.

Vi ser de största stödbehoven i matematik

I matematik har vi redan från start ökat närvaron av behöriga lärare i undervisningen genom att 33% av undervisningen är man två lärare i klassrummet (i alla årskurser). Vi har dessutom, för första gången det här läsåret, givit alla elever i åk 7 ytterligare 2 pass i matematik de första fem veckorna av terminen. Allt detta för att vi ser att den absoluta merparten av de stödbehov vi ser finns i matematik.

Nya rutiner – viktigt att logga in på Schoolity och uppdatera kontaktuppgifter

Närvaro och frånvaro

Från och med månadsskiftet september/oktober så har skolan en uppdaterad närvarorutin samt börjar använda en automatisk meddelandefunktion för hög ogiltig frånvaro. Om en elevs ogiltiga frånvaro är 5% eller högre kommer en frånvarorapport att genereras automatiskt och skickas hem till elev och vårdnadshavare via mail.

Så snart en elev inte är på plats på skolan så skickas ett SMS till det mobilnr som vårdnadshavaren har uppgivit i Schoolity.

Därför är det viktigt att man som förälder har loggat in i Schoolity och att alla kontaktuppgifter stämmer.

Läs mer om våra rutiner här:

Rutin för hantering av hög frånvaro

Brev som bifogas till den automatiskt genererade frånvarorapporten som skickas via mail