Skolråd

Skolråd2

 • Datum: 171018
 • Tid: 18:30
 • Lokal: Sal O112

Onsdag den 18/10 kl så är föräldrarepresentanter från alla klasser välkomna till vårt första skolråd för terminen. Vi ser gärna förslag till punkter på agendan från er föräldrar. I dagsläget ser agendan emellertid ut enligt följande:

 1. Hur första månaderna på terminen har varit
 2. Om information och informationskanaler
  1. Webbinfo
  2. Datorer 1/1 och Sharepoint
  3. Arbetsmaterial, LPP, anpassat material och digitalt läromedel
 3. Likabehandling, värdegrund, ordningsregler och rutiner
 4. Skola hem – en relation som bygger på förtroende
 5. Lokalanpassningar
  1. Ljudmiljö
  2. 7-9A (Grundsärskolan)
 6. Rekrytering och personalsituation
 7. Stödorganisation
 8. Pedagogiskt utvecklingsarbete
 9. Övriga frågor
 10. Mötet avslutas

Vårt andra skolråd för terminen är planerat till 29/11, mer info när det närmar sig.

Datorstölder på skolan

tjuv

Tyvärr har även vi drabbats av datorstölder på skolan. Flera skolor och institutioner i kommunen har råkat ut för fräcka datorstölder under dagtid – så även vi. Vi är mycket uppmärksamma på vilka som kommer in i skolan, men trots detta så har ett par datorer blivit stulna under skoltid (datorerna har lämnats utan uppsikt). Det är därför mycket viktigt att hålla sin dator under uppsikt eller inlåst. Det är också viktigt att om elever ser att andra personer som inte hör till skolan släpps in genom de utgångar som är låsta för entré, så ska de höra av sig till expeditionen.

Vi har polisanmält det inträffade och hoppas att det har varit engångsföreteelser.

Byte språkval – moderna språk

moderna språk

Att byta språkval

Vi ser att gruppen elever som byter språkval under läsåret är för högt och att antalet blir fler under högstadiets gång – trots att eleverna klarar sina studier i det språkvalsämne de gjort. Detta påverkar elevernas meritvärden i gymnasiet på ett negativt sätt. Därför har vi i samråd med skolverket såväl som Wendela Hellmanskolan förtydligat riktlinjerna för eventuella byten för att minska dessa. Se nedan (eller under ”Rutiner och riktlinjer” på vår lärarsida: HeddaWisingskolan.com).

”Riktlinjer för byte mellan olika moderna språk eller från moderna språk till ”BAS” (Sv/Eng)

I enlighet med skolverkets riktlinjer är det upp till varje skolenhet att reglera hur byte från och mellan moderna språk ska ske. Se nedan.

Byta språkval 

”Det är inte reglerat på vilket sätt en elev kan göra omval kan inom ramen för språkvalet. Om eleven vill byta sitt språkval så pass sent i utbildningen att det finns ett betygsunderlag för ett slutbetyg (A-F), så ska läraren sätta betyg. Eleven ska alltså inte kunna byta språk av taktiska skäl för att exempelvis kunna läsa om språket från början i gymnasieskolan.” Källa: https://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-grundskola/sprakval-1.209878

Det innebär också att varje skolenhet ska göra en gränsdragning för när ett byte kan/ska ske. Hedda Wisingskolan och Wendela Hellman skolan har med stöd av skolverket (via samtal med skolverkets upplysningstjänst 170829) och deras tolkningar av skollag (2010:800) och skolförordningen beslutat att byte mellan moderna språk eller från moderna språk till ”BAS” (Sv/Eng)  ska ske efter följande riktlinjer:

Byte mellan moderna språk ska endast ske när minst ett av följande kriterium är uppfyllt:

 • Eleven har omfattande svårigheter att nå målen i det aktuella språket men vill fortsätta med modernt språk och EHT/spec. gör bedömningen att det är lämpligt.
 • Det finns synnerliga skäl* på grund av elevens hela skolsituation och mående.

Byte från moderna språk till ”BAS” (Sv/Eng) ska endast ske när minst ett av följande kriterium är uppfyllt:

 • Eleven har aktivt försökt men bedöms att inte nå målen trots att skolan satt in omfattande stödinsatser i det aktuella språket.
 • Eleven har på grund av omfattande stödbehov kopplat till språkhanteringen (dyslexi eller liknande) svårt att nå målen i övriga språkämnen (Sv, SvA eller Eng).
 • Det finns synnerliga skäl* på grund av elevens hela skolsituation och måend
* Synnerliga skäl innebär att ärendet är aktualiserat i skolans elevhälsoteam (EHT) och de gör bedömningen att ett språkbyte / byte till BAS (Sv/Eng) är lämpligt för att förbättra elevens studie- eller livssituation. ”